Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Iwierzycach
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Ogłoszenia
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Ogłoszenia Ogłoszenia
STYPENDIUM SZKOLNE ORAZ ZASIŁEK SZKOLNY

 

STYPENDIUM SZKOLNE

W roku szkolnym 2019/2020 wnioski można składać, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty 528,00 zł netto na osobę ( art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2019 poz. 1507 ze zm.)               
Wniosek o stypendium szkolne należy złożyć do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października wykazując dochody za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, czyli za miesiąc sierpień 2019r.

Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnieni są uczniowie, słuchacze lub wychowankowie, o których mowa w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1. Zamieszkują na terenie Gminy Iwierzyce,

2. Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej oraz spełniają określone kryterium dochodowe.

Stypendium szkolne przyznaje się na wniosek:

1. Rodziców albo pełnoletniego ucznia,

2. Odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa      w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć:

1. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów,

2. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia lub oświadczenia           o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Stypendium może być przyznane na okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy a w przypadku słuchaczy kolegiów na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy.

Formy przyznawania stypendium szkolnego:

Stypendium socjalne może być przyznane w formie lub formach pożądanych przez podmiot uprawniony do składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Stypendium szkolne może być przyznane w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności na zakup podręczników, pomocy dydaktycznych, stroju sportowego i innych przedmiotów związanych z procesem edukacyjnym.

Stypendium szkolne może być przyznane w formie całkowitej lub częściowej refundacji kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole, kolegium, ośrodku w ramach nauczania, może dotyczyć zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w tym wyrównawczych o charakterze informatycznym, technicznym, przedmiotowym, artystycznym, sportowym lub turystyczno – krajoznawczym organizowanych przez szkoły, kolegia, ośrodki i inne jednostki, które prowadzą statutową działalność w tym zakresie.

Stypendium szkolne może być udzielone uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych   z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania tj. kosztu dojazdu do szkół środkami komunikacji zbiorowej, kosztów zakwaterowania.

Stypendium może być udzielane w formie świadczenie pieniężnego, jeżeli zachodzą ku temu odpowiednie przesłanki.

Miesięczna wysokość stypendium szkolnego w zależności od dochodu na osobę w rodzinie,   o którym mowa w art. 90d ust. 7 ustawy przedstawia się następująco:

1. dochód do wysokości 150,00 zł120% do 200% kwoty zasiłku rodzinnego,

2. dochód powyżej 150,00 zł do 300,00 zł. – 100% do 150% kwoty zasiłku rodzinnego,

3. dochód powyżej 300,00 zł do 100% kryterium dochodowego – 80% do 120% kwoty zasiłku rodzinnego.

Stypendium szkolne przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej, w której określa się okres, na który przyznano pomoc materialną, wysokość, formy oraz termin rozliczenia, a także pouczenie o obowiązku poinformowania organu o ustaniu przyczyn stanowiących podstawę przyznania stypendium szkolnego. 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać:

 

w formacvie *.doc: ściągnij

w formacie *.pdf: ściągnij 

 

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny to forma pomocy o charakterze socjalnym. Takie świadczenie przysługuje uczniom, którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego, powodującego trudną sytuację materialną.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej.

Zasiłek szkolny przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej, w której określone jest m.in. wysokość zasiłku szkolnego oraz jego formy.

Szczegółowe rozwiązania prawne dotyczące realizacji pomocy dla uczniów na terenie danej gminy muszą znajdować się w gminnym regulaminie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa się:

1. Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1,

2. Formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy,

3. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,

4. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

 

Zarówno wniosek o stypendium szkolne, jak również wniosek o zasiłek szkolny wraz z dokumentami składa się w Zespole Administracyjno-Ekonomicznym Szkół w Iwierzycach w godzinach od 7.30 – 15.30, p nr 112. 

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr telefonu: 17 745 50 70

 

UWAGA !!

Przeznaczenie stypendium szkolnego:

Stypendium szkolne może być przeznaczone na dodatkowe zajęcia oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym. 

Dodatkowymi zajęciami mogą być: zajęcia wyrównawcze, nauka języków obcych, zajęcia sportowe, zajęcia taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań itd.

W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych stypendium może być przeznaczone na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (bilety miesięczne imienne).

Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym to np.: zakup podręczników ujętych w szkolnym zestawie podręczników, lektury szkolne, słowniki, tornister, plecak szkolny, strój na zajęcia wychowania fizycznego, buty sportowe na zajęcia wychowania fizycznego, dresy, bluza sportowa, spodnie sportowe zeszyty, przybory szkolne, atlas historyczny, encyklopedie, słowniki, wyjazd na wycieczkę szkolną, zieloną szkołę, mikroskop dla ucznia zainteresowanego biologią lub luneta dla ucznia zainteresowanego astronomią, pomoce naukowe o ile są związanie z procesem edukacyjnym, programy komputerowe edukacyjne, drukarka, pendrive, płyty CD i DVD, komputera, oprogramowania, papier, tusz do drukarki, strój, narzędzia i urządzenia niezbędne  w zajęciach praktycznych nauki zawodu, a także koszty abonamentu internetowego od września do czerwca, itp.

Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate).

Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (kurtka, rajstopy, bielizna osobista, swetry, czapki, buty, skarpety, koszula) należy do kompetencji opieki społecznej i nie powinien być finansowany w ramach stypendium szkolnego. Nie podlegają także refundacji wydatki o charakterze nieedukacyjnym np. okulary korekcyjne, wkładki ortopedyczne, sprzęt rehabilitacyjny, strój pierwszokomunijny, strój studniówkowy, kamerki do komputera śpiwory, namioty, meble, leki, rolki, narty, odtwarzacze mp3,mp4 dvd, konsol: PlayStation, PSP, Xbox, Nintendo, kosztów instalacji telewizji satelitarnej i internetu, a także opłata za komitet rodzicielski, ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków).

Stypendium szkolne nie może być przeznaczone na wsparcie materialne rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji, w ich codziennej egzystencji, ale na pomoc uczniowi w dostępie do edukacji, wyrównywaniu jego szans edukacyjnych – pomimo niekorzystnej sytuacji finansowej jego rodziny.

 data wytworzenia2019-09-02
data udostępnienia2019-09-02
sporządzone przezStasiewicz Paweł
opublikowane przezPaweł Stasiewicz
ilość odwiedzin32
rejestr zmianzobacz »
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Iwierzycach, Iwierzyce 186, 39-124 Iwierzyce, tel.: 17 745 50 34, fax: , zeas@iwierzyce.pl,
Przydatne informacje
Prawo
Nasza jednostka
»  Kontakt
»  BIP
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@